#Koning Fiets

De fiets wordt steeds populairder, en terecht. Het is vaak niet enkel een sneller alternatief voor de auto! Het is ook goed voor de portemonnee, het klimaat, vermindert de files en laat ook meer sociaal contact toe. Zelf doe ik quasi al mijn verplaatsingen per fiets (of het nu de stadsfiets, koersfiets of een Antwerps Veloke is). Studies tonen echter dat meer dan 80% van de openbare weg in steden gereserveerd is voor gemotoriseerd verkeer. Zo wordt #Keizervoetganger louter een gast in de stad en is #Koningfiets er geen kasteelheer. Hier is dus nog veel werk aan de winkel.

Om de fiets zijn plaats te geven in ons verkeerspatroon, moeten er opofferingen, gedrags- en mentaliteitswijzigingen gebeuren. Dit is niet haalbaar in één adem. De belangrijke boodschap hierbij is ook dat het een “en … en” verhaal is. Het is niet of de fiets of de auto. Beide hebben hun nut, beide moeten hun functie kunnen vervullen. Er is hoffelijkheid van beide kanten nodig tegenover andere weggebruikers in het verkeer. Maar we kunnen niet langer aanvaarden dat korte afstanden en verplaatsingen in de stad standaard met de auto worden gedaan. We kunnen niet langer aanvaarden dat elke gebruiker de auto (of liefst meerdere auto’s) recht voor de deur moet kwijt kunnen, koste wat het kost voor andere weggebruikers en de openbare ruimte.

Modal Shift

Modal Shift

De fietser moet op dezelfde basisrechten kunnen rekenen in het verkeer als de andere weggebruikers. Duidelijke verkeersregels, afdoende en heldere wegmarkeringen, veilige oversteekplaatsen, comfortabele fietspaden, veilige stallingsplekken, en zo kan het lijstje nog lang doorgaan. Momenteel bestaat de mobiliteitsdoelstelling in Antwerpen om een Modal Shift te bereiken van 50/50. Dit betekent dat het fietsen, stappen en openbaar vervoer nemen sterk wordt gestimuleerd. Op termijn moeten 50% van de verplaatsingen op deze wijze worden gedaan. Voor het fietsen wordt deze doelstelling niet behaald zonder vergaande aanpassingen aan infrastructuur en mobiliteitsvisie.

Enkele voorbeelden om dit te illustreren:

Oversteekplaatsen

Op veel belangrijke straten zijn er voldoende zebrapaden voorzien. Voetgangers kunnen veilig oversteken. Voor fietsers liggen er zelden fietsoversteekplaatsen naast. Als fietser wordt je dus gedwongen een fout te maken om over te steken via het zebrapad (wat feitelijk niet mag), of om af te stappen en als voetganger verder te gaan. Persoonlijk ken ik weinig plekken waar aan automobilisten wordt gevraagd om even uit te stappen en de auto wat verder te duwen.

De fietser is een volwaardige bestuurder, en moet ook zo behandeld worden.

Fix the mix

Straten waar fietsers en gemotoriseerd verkeer gemengd de baan op worden gestuurd, moeten een adequaat snelheidsregime hebben. Naar mijn gevoel is het niet meer van deze tijd om auto’s met 50km/u vlak langs fietsers te sturen. Dat er meer wordt ingezet op zone 30’s is positief, maar spijtig genoeg wordt er niet ingezet op de handhaving ervan. De gemiddelde snelheid in een zone 30 ligt in Vlaanderen op 42km/u. Dit is een helder en duidelijk principe: gemengd verkeer enerzijds impliceert een snelheidsregime van 30 km/u met controle, anderzijds moeten doorgangswegen waar 50 km/u aangewezen is een gescheiden fietsinfrastructuur hebben.

Markeringen

Verf- en borstelmaatregelen worden nu afgeschoten als onnuttig, maar zouden het verkeer veel beter leesbaar kunnen maken voor alle weggebruikers

Fietsmarkeringen worden zelden duidelijk of uniform aangebracht op fietspaden. Dit zorgt voor een situatie waarbij fietsers zelf niet altijd in staat zijn om de verkeerssituatie veilig en correct te lezen. In mijn eigen straat zijn er kruispunten waar het fietspad doorloopt op een verhoogde verkeersdrempel met onderbroken witte strepen als markering, maar waar er toch een bord wordt gezet dat duidt op voorrang van rechts uit de doodlopende zijstraten. Wegmarkering/-infrastructuur spreekt de signalisatie tegen. Dit is nodeloos verwarring creëren. Kruispunten en fietspaden aanpakken door er duidelijke markeringen op aan te brengen, zou al veel ongemak uitsparen. Heeft de fietser voorrang, trek dan het fietspad in duidelijke rood wegdek en met witte stippellijn markeringen door. Moet er voorrang verleend worden, zet dan de corresponderende wegmarkering op het fietspad (haaientanden en een voorrang van rechts signaal) en trek het fietspad enkel door als oversteekplaats zonder voorrang (dus met de witte blokken langs de kant in plaats van witte lijnen).

Een duidelijke wegmarkering en herkenbaar fietspad in Sint Niklaas

Fietsdeal

Dit zijn slechts enkele illustratieve voorbeelden. Wil je meer weten, verwijs ik graag door naar de Antwerpse Fietsdeal, een charter dat ik mee ontwikkelde vanuit Jong CD&V Antwerpen en waar alle ideeën en principes die ik onderschrijf in opgenomen staan, en naar de nationale #Koningfiets campagne waar ik het privilege had mee aan te mogen werken. Na de lokale verkiezingen van 2018 in Merksem werden ook heel wat van deze punten door CD&V Merksem op de onderhandelingstafel gelegd. Ik ben dan ook zeer blij dat er heel wat van terug te vinden zijn in het bestuursakkoord 2019-2024.