Sociaal beleid

Sinds 22 maart 2022 zetel ik in het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (BCSD) van het OCMW Antwerpen. Maar wat is dat nu net, dat BCSD?

Voor ons telt elke mens

Eerste zin van de cd&v partijstatuten

Mensen die in een precaire situatie zitten, zowel op financieel vlak als op eender welk ander vlak in hun leven, hebben recht op bijstand. Deze bijstand wordt vaak voorzien door het OCMW. Wanneer je aanklopt bij het OCMW met een hulpvraag, zal de maatschappelijk werker van het OCMW naar je verhaal luisteren en aangeven welke ondersteuning er geboden kan worden. Dit kan gaan over geldelijke steun (leefloon), maatschappelijke integratie in de vorm van een sociale tewerkstelling (artikel 60), een huurwaarborg, medische waarborg, … . De maatschappelijk werker stelt hiervoor een dossier op en vaak wordt er ook een soort conctract bij opgesteld werlke verwachtingen het OCMW heeft en welke hulp er wordt geboden. Dit heet een GPMI en kadert binnen de wetgeving rond het recht op maatschappelijke integratie.

Bijzonder comité

De voorstellen van de maatschappelijk werker worden beoordeeld door het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (BCSD). Niet omdat maatschappelijk werkers geen goed werk leveren, in tegenstelling zelfs. Wel omdat dergelijk oordeel nooit een zwart-wit gegeven mag zijn. Er is altijd context die meespeelt en net dat is heel moeilijk in regels te gieten. Het BCSD waakt over de neutrale behandeling van individuele beslissingen, met respect voor het privéleven van de hulpaanvrager en gebaseerd op het sociaal verslag van de maatschappelijk werker. Het zorgt er ook voor dat individuele steundossiers niet voor delegatie aan een personeelslid van de gemeente in aanmerking kunnen komen.

Het BCSD is, naast het vast bureau, het 2e uitvoerend orgaan van het OCMW.​​​ Het uitvoerend bureau heeft dezelfde samenstelling als het schepencollege, de burgemeester van de stad/gemeente is dus ook de voorzitter van het uitvoerend bureau. Op het uitvoerend bureau en het BCSD wordt controle uitgeoefend door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn, deze raad heeft dezelfde samenstelling als de gemeenteraad. Alle gemeenteraadsleden zijn dus ook lid voor de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. Deze Raad vindt aansluitend op de gemeenteraad plaats in eenzelfde zitting.

Wat betekent dat nu concreet?

Elke maandag, dinsdag en woensdag zetelt het bijzonder comité in de OCMW gebouwen van de Lange Gasthuisstraat. De comitéleden lezen tevoren de sociale verslagen van de maatschappelijke werkers die op de agenda staan. Dit kan gaan over nieuwe steunaanvragen, de opvolging van lopende steundossiers of het afschaffen/schorsen van bestaande steundossiers. Bij dit laatste heeft de betrokken hulpvrager ook het recht om op hoorzitting te komen, zoals ook in een rechtbank gebeurt. Hierbij kan de persoon in kwestie meer duiding geven over zijn/haar dossier, zodat de raadsleden een weloverwogen oordeel kunnen vormen over de steunvraag/steundossier.

Waarom is dit nu zo belangrijk? Omdat dit de uiterst moeilijke balans omvat tussen mensen helpen en met een verantwoorde manier omgaan met de middelen van de maatschappij. Iedereen verdient hulp, maar we mogen van mensen ook verwachten dat ze verantwoordelijkheid opnemen. Daarom dat een kordate doch faire en menswaardige behandeling altijd een must is. Hierbij moeten we onthouden dat armoede geen keuze is. Het is iets dat je sneller kan overkomen dan je denkt, voor iedereen van ons. Het is dan belangrijk dat er een sociaal opvangnet is, waarmee je uit je situatie kan geraken voor dit een vicieuze circel is.

Menswaardig leven

Binnen het OCMW werd vroeger gewerkt met minimale financiële ondersteuning in de vorm van het bestaansminimum. Maar nu kijken we verder dan dat, nu zoeken we naar wat er nodig is om menswaardig te leven? En dat houdt meer dan in een enveloppe met geld om rond te komen. Dat betekent ook deelname aan de maatschappij, het recht hebben op ontspanning en participatie, … in combinatie met begeleiding naar welzijn en indien mogelijk werk. Overleven in onze maatschappij is niet voldoende om menswaardig te leven. In Merksem hebben we dat bewezen met het prachtige participatieproject Blinken. In het Antwerpse OCMW werken we hiervoor met de REMI tool, de referentiebudgetten voor menswaardig leven. Als dit goed wordt gebruikt, betekent dit een vooruitgang voor mensen in precaire situaties. Daarom dat cd&v ook voorstander is om deze tool in alles OCMW’s uit te rollen.

Schuiven naar boven