Op de districtsraad van 31 januari 2019 werd het bestuursakkoord besproken. Als fractieleider van CD&V viel de eer mij toe om onze visie op dit akkoord te verwoorden. Hierbij is de woordelijke bespreking met de visie van mezelf en CD&V Merksem op dit akkoord.

Meer info in ons partijprogramma voor de verkiezingen van oktober 2018 en het Merksemse bestuursakkoord voor 2019-2024.


“Geachte voorzitter, geachte schepenen, beste collega’s districtsraadsleden”

“In het Vlaamse parlement hebben we de gewoonte op de internationale gedichtendag elke vraag en tussenkomst te laten voorafgaan door een gedicht. Ik neem dus de vrijheid om die goede traditie hier ook uit te voeren, mits toestemming van de voorzitter.”

  De Stroboer door Alfons Keersse:

Het stille verleden, vervlogen tijden
Ver weg in gedachten kan het nog verblijden

Hier op de velden heen
Groeide het koren als bij geeneen
Een zachte bries om je heen

Het Korenveld wiegend heen en weer
Zoals de golven op de zee zonder meer

Een Boer die dwaalde over korenzee …..

Een Boer, hij die ploegde. Een Boer, hij die zwoegde.
Een Boer, hij die zaaide. Een Boer, hij die maaide.

En hij oogstte tot in de schuur …

Met paard en kar vol met stro van her en der
Voerde hij het stro ten einde en ver

Het stille verleden, vervlogen tijden
Doet de Stroboer ons nu weer verblijden

“Dan nu over naar de orde van de dag, de visie van CD&V Merksem op het bestuursakkoord. Het document dat hier voorligt is naar mijn mening een evenwichtig document. Er is duidelijk moeite gedaan om de partijlijnen te laten vervagen en het belang van de Merksemnaar centraal te zetten. Mijn inziens staan er veel punten in waar niemand in deze zaal tegen kan zijn. En graag wil ik toch enkele veren op de hoed van mijn fractie steken. Ik heb het bestuursakkoord grondig uitgespit de voorbije weken. Van de 145 punten in dit akkoord zijn er maar liefst 95 terug te vinden in ons partijprogramma. We zijn er dus in geslaagd om een heel mooi programma te laten vertalen in dit bestuursakkoord, tot 2/3e van het geheel toe. Als junior partner is dit nochtans niet evident om te verwezenlijken, ik ben hier de collega’s van de meerderheidspartijen heel erkentelijk voor.”

“Ik wil hier niet het hele akkoord nog eens uit de doeken doen, er zijn al heel wat woorden over gezegd. Maar sta me toch toe om er enkele punten uit te lichten die voor mij en mijn partij hele belangrijke verwezenlijkingen zijn. Om de sleur wat te breken, wil ik hiermee beginnen bij het laatste onderdeel.”

Thematische behandeling bestuursakkoord

“Verantwoordelijk district: de communicatie naar de bewoners toe is een cruciaal gegeven. Het optimaliseren van de lichtkranten en de infobrochure zullen zorgen dat het districtsbestuur de nodige brugfunctie kan opnemen, meer dan tot nu het geval was.”

“Veilig district: met mobiele camera’s kunnen we hotspots aanpakken. Hiermee zorgen we dat problemen zich niet simpelweg verplaatsen, en kunnen een brede waaier aan problemen worden aangepakt (sluikstort, overlast, asociaal verkeersgedrag, diefstal, …). Een goede eerste plaats zou het Gysselstraatje zijn. We hanteren hier het principe dat veiligheid leidt tot comfort, comfort tot plezier. Laat het ons dus plezant maken.”

“Bruisend district: grote brok van het akkoord. Trots dat zo veel punten hier zijn opgenomen. Aandacht aan het betrekken van mensen, gemeenschappen en minder bereikbare profielen is een must voor CD&V, verbinden zit ons DNA.”

  • “Het thema zorgzaam district is zelfs een integrale overname van ons programma. De vraag naar een mantelzorgpremie zal kritisch bewaakt worden, de stad heeft hier immers geen oren naar. Een dergelijke premie hoeft nochtans niet immens veel te kosten (in Berchem gaat dit over ongeveer 10.000€ per jaar) en kan perfect aansluiten bij de premie voor senioren voor woningaanpassing.”
  • “Verder blij te zien dat de culturele ondersteuning voor street art wordt uitgebouwd (een laagdrempelige kunstvorm die iedereen kan bereiken), democratische tarieven voor cultuurparticipatie gehanteerd worden en kansengroepen naar cultuur worden toegeleid. Het project Blinken is hier een grote inspiratiebron waar we verder mee dienen samen te werken.”
  • “Op vlak van sport is het goed om te zien dat de visie rond de Schaal Sels gelijk loopt, en ook de loopaudit geapprecieerd wordt als uit te voeren beleid. Ik kijk met plezier uit naar de invulling hiervan. Wel vraag ik met aandrang aan de schepen van sport om meer informatie te vragen bij de organisatie van de Schaal Sels. Met welke licentie zal deze koers gereden worden, zoals in vraag gesteld in een vorig artikel hierover.”
  • “Als volwassen begeleider in de chiro (al zeg ik zelf altijd liever “relatief” volwassen begeleider) ben ik heel blij dat het thema jeugd bij mijn fractie zit. Dat initiatieven los van jaarwerkingen onderstend zullen worden is een persoonlijk overwinning voor mij. De toeleiding naar jeugdverenigingen, ruimte voor sport en spel en uitbreiden van de speelstraten zijn mooie inspanningen. Het persoonlijke speerpunt voor onze schepen van jeugd, het junior team, zal zonder twijfel een meerwaarde bieden voor ons district.”

“Welvarend district: het aanpakken van de Bredabaan is een goede vooruitgang. Het streven naar de oude glorie van deze straat is mooi, maar de realiteit dwingt ons ergens anders toe. Dat we het winkelgedeelte inperken zal hopelijk leiden tot het terugdringen van de verloedering. Ook het scheiden van de woonfunctie en economische functie langsheen het Albertkanaal is een welkom plan.”

“Ik ben bewust achteraan begonnen, om te kunnen eindigen met mijn eigen themas, mobiliteit en openbare ruimte. Deze thema’s zullen mijn bijzondere aandacht dragen. Ik heb er alle vertrouwen in op deze thema’s ook een vruchtbare samenwerking uit te bouwen met de vakschepen. Mijn persoonlijke strijdpunten in deze thema’s werden nagenoeg allemaal opgenomen.”

Kritische bemerkingen

“Uiteraard zitten er hier ook punten tussen die bij sommige raadsleden in deze zaal moeilijk zullen vallen, dat valt niet te vermijden. Compromissen maken is geven en nemen, nooit louter dicteren. Ook voor mij en mijn fractie zijn er punten opgenomen die ik eerder kritisch bekijk. Zo impliceert de ondertunnelde aanleg van de A102 voor ons een geboorde versie, iets waarvan de verschillende partijen nog niet op eenzelfde lijn zitten. Ik stel me nog steeds vragen bij het betalend maken van de P+R Keizershoek terwijl de omliggende gebieden gratis parkeren zijn. Dit werkt niet, en zal niets meebrengen voor menig Merksemnaar. Dit zal ik met argusogen opvolgen, en hoop op een snelle parkeeraudit. Hetzelfde geldt voor de audit verkeersveiligheid in plaats van een verkeersveiligheidscommissie, al heb ik vertrouwen dat de audit ook de nodige ruimte tot debat zal geven. Het pleiten voor een autonoom Antwerps vervoersbedrijf is niet alleen geen bevoegdheid van het district, maar is ook niet wenselijk. Beter wordt de vervoersregioraad benut. Dit dure project van minister Weyts is net uit de startblokken geschoven, of de partijgenoten van de minister in Antwerpen schuiven het al terzijde om een extra tussenniveau op te richten waar veel budget in verloren zal gaan. Laat ons de aanwezige structuren eerst deftig benutten vooraleer naar het volgende te gaan.”

Verdere ambities

“Nog losse punten die ik graag had zien terugkomen, zijn de doorstromingsmaatregels op de Bredabaan, de oprichting van een mobiliteitsraad, een expliciete vermelding van de fuifruimte voor jongeren, de openingsuren voor ons zwembad, en een plan voor de Braderij. Ik hoop ook dat het spelen van de Vlaamse Leeuw op evenementen enkel plaats kan hebben naast de Brabanconne en de Europese hymne. We moeten de identiteit van de Merksemnaar respecteren. Deze heeft meerdere lagen, waarvan de Vlaamse één laag is. Louter het spelen van de Vlaamse Leeuw is een waardeoordeel dat afbreuk doet aan die andere lagen van de identiteit. Ten slotte betreur ik toch wel het ontbreken van het engagement van het college, in het schrappen van de parkeerplaatsen voor de districtsschepenen. De voorbeeldfunctie die wij allemaal uitdragen, en vooral de mensen hier vooraan, staan haaks op deze vorm van privileges. Maar ik heb de hoop om de collega’s de volgende zes jaar nog te overtuigen van enkele zaken, en kritisch te blijven staan naar deze punten.”

Samenwerken aan een #STERKMERKsem

“Maar zoals gezegd, er zitten genoeg positieve punten in om een raakvlak met alle partijen te creëren, of toch de meeste partijen. In essentie is dit een duidelijk engagement voor een mooier en aangenamer district. Daarom doe ik de oproep om van dit document, dit bestuursakkoord, ook een gezamenlijk project te maken. De oppositie moet kritisch zijn, dat is hun taak en hun voorrecht. Maar een oppositie met een positieve en constructief kritische houding biedt een meerwaarde voor Merksem. Het is al te makkelijk te vervallen in een rol van oppositie die louter neen knikt.”

“Als er niets in dit document zit waar muziek in zit voor de oppositie, dat ze dan volhartig tegen stemmen. Als er echter punten zijn waar we samen aan kunnen werken, waar wel muziek in zet, hoop ik dat de collega’s van de oppositie zich constructief zullen opstellen en dat ook kenbaar zullen maken zo meteen.”

“Ik dank u voor uw aandacht.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Schuiven naar boven